Pravidla soutěže


Zasláním videí a snímků do této soutěže projevuje soutěžící vůli řídit se následujícími podmínkami soutěže:

 1. Pořadatel soutěže
  B. Braun Medical, s.r.o.
  IČ: 485 86 285,
  se sídlem V Parku 2335/20, 14800 Praha 4
  společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17893
  (dále jen „Pořadatel“)
 2. Termín a místo konání soutěže
  • Soutěž probíhá v termínu od 15. 6. 2017 do 31. 10. 2017 na území České republiky a Slovenské republiky prostřednictvím webových stránek www.actreen-soutez.cz (dále jen „Webové stránky“) a na Facebook stránce Skupiny B. Braun CZ/SK. Soutěžící mají možnost nahrát své příspěvky – fotoblogy – na Webové stránky kdykoliv během trvání soutěže. Hlasování bude probíhat na Facebooku a Webových stránkách od 1. 9. 2017 do 27. 10. 2017.
  • Účastníci soutěže nahrávají svůj příspěvek na téma RESTART – Můj život po úrazu. Příspěvek obsahuje fotku a komentář (dále jen „Fotoblog“).
  • Pořadatel si vyhrazuje právo termín konání soutěže prodloužit či zkrátit, a to kdykoliv i během soutěže.
 3. Účast v soutěži
  • Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba s trvalým pobytem nebo doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky, která splní podmínky účasti v soutěži.
  • Účastníkem soutěže se nemohou stát zaměstnanci skupiny B. Braun v České a Slovenské republice a osoby jím blízké ve smyslu občanského zákoníku.
  • Ze soutěže bude vyloučen každý účastník, který nevyplní všechny údaje požadované v rámci soutěže, vyplní fiktivní nebo nepravdivé údaje či jakýmkoliv způsobem poruší pravidla této soutěže.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o vyloučení ze soutěže u takového účastníka, u kterého vznikne důvodné podezření, že v soutěži uplatňuje nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky.
  • Účastníci vyloučení ze soutěže ztrácí nárok na získání výhry ze soutěže.
 4. Výhra v soutěži
  • Účastník soutěže, jehož Fotoblog obdrží v součtu nejvyšší počet hlasů na Webových stránkách a reakcí (nikoliv komentářů či sdílení) na Facebooku, obdrží od Pořadatele iPad.
  • Prvních 5 účastníků s nejvyšším počtem hlasů u jejich Fotoblogů získá speciální balíčky.
  • Prvních 30 účastníků, kteří nahrají soutěžní Fotoblog, obdrží od Pořadatele dárek.
 5. Popis soutěže
  • Podmínkou účastni v soutěži je správné vyplnění veškerých požadovaných údajů, tj. zejména e-mailová a poštovní adresa a telefonní kontakt na účastníka.
  • Každý účastník, který správně vyplní požadované údaje, může nahrát svůj příspěvek - Fotoblog s jednou fotografií a s blogem v rozsahu maximálně 1000 znaků.
  • Fotografie, která je součástí Fotoblogu, musí být o maximální velikosti 10 MB.
  • Od spuštění hlasování až do ukončení soutěže může kterýkoliv návštěvník Webových stránek nebo Facebooku hlasovat pro Fotoblogy, které vybere Pořadatel.
  • Každý návštěvník Webových stránek nebo Facebooku může po dobu konání soutěže pro konkrétní fotografii hlasovat maximálně jednou, avšak není omezen v počtu fotografií, kterým dá svůj hlas.
  • Možnost hlasování bude spuštěna v předem stanovený den a čas určený Pořadatelem. Hlasování bude zastaveno v den ukončení soutěže, a to v čase předem určeném Pořadatelem.
 6. Prohlášení účastníka soutěže
  • Účastník soutěže prohlašuje, že jím nahraný Fotoblog je jeho autorským dílem nebo je plně oprávněn k nakládání s Fotoblogem v rozsahu nezbytném k udělení práv dle těchto podmínek.
  • Účastník soutěže prohlašuje, že na Fotoblogu neváznou žádná práva 3. osob, která by kolidovala s právy, které dle těchto podmínek udílí k Fotoblogu Pořadateli.
  • Jestliže se ukáže některé z prohlášeních dle bodu 6.1 nebo 6.2 jako nepravdivé, Pořadatel je oprávněn účastníka ze soutěže vyloučit, případně požadovat vrácení výhry.
  • Účastník odpovídá za veškerou majetkovou a nemajetkovou újmu, které by Pořadateli vznikla v souvislosti s nepravdivostí prohlášení dle bodu 6.1 nebo 6.2.
  • Účastník soutěže dále prohlašuje, že souhlasí s tím, aby jím vložený Fotoblog byl Pořadatelem využity k účelům stanoveným v těchto podmínkách, a to bez nároku na jakoukoliv další odměnu.
 7. Výhrady Pořadatele
  • Pořadatel si vyhrazuje právo využít soutěžní příspěvky vložené účastníky ve své marketingové komunikaci, a to zejména prostřednictvím webových stránek www.bbraun.cz, www.bbraun.sk, www.actreen.cz, www.actreen.sk, www.actreen-soutez.cz, firemního intranetu, sociálních médií, Braunovin (včetně webové prezentace braunoviny.bbraun.cz), e-mailového zpravodaje, v prostorách budovy B. Braun Dialog, Café B. Braun, v dialyzačních střediskách Pořadatele apod.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže dle jeho uvážení Fotoblogy nevhodné či jinak porušující právní řád či dobré mravy. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže Fotoblogy, které nejsou nahrány v dostatečné kvalitě.
  • Pořadatel neručí za dostupnost Webových stránek ani Facebook stránek po celou dobu konání soutěže. V případě výpadku Webových stránek nebo Facebook stránek si Pořadatel vyhrazuje právo i zpětně určit datum a čas, ke kterému budou započteny poslední hlasy a od kterého se hlasy začnou znovu započítávat.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo pravidla soutěže jednostranně měnit, a to i bez předchozího upozornění.
  • V případě, že se výherci nepodaří předat výhru předem sjednaným způsobem, zaniká nárok výherce na získání této výhry a výhra propadá ve prospěch Pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.
  • Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat soudní cestou ani alternativně plnit v penězích.
 8. Souhlas se zpracováním osobních údajů
  Účastí v soutěži každý účastník:
  • dává Pořadateli v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo, které Pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo čerpáním výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, kontaktu v průběhu soutěže, předání výhry v soutěži a pro další i budoucí obchodní a marketingové účely Pořadatele, a to na dobu 5 let; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, neúplná adresa (název obce) v marketingové komunikaci Pořadatel, pokud bude toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců. Soutěžící zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených Pořadatelem. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Okamžikem doručení písemného požadavku účastníka na blokování nebo likvidaci osobních údajů Pořadateli je soutěžící vyloučen z další účasti v soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručen před jejím předáním;
  • stane-li se výhercem, dává Pořadateli, v souladu s ust. § 12 Občanského zákoníku v účinném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených Pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry pro komerční účely ve veškeré marketingové komunikaci, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje Pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.
David Drahonínský

Před úrazem běhala, dnes se věnuje paracyklistice. Na handbiku trénuje šestkrát týdně a píše o tom blog. Vyšla ji kniha Paradeník.

"Nemusíš vyhrát, ale nesmíš se nechat porazit."

Kateřina Antošová, patronka soutěže S Actreen žiji naplno a ambasadorka projektu B. Braun pro život

B. Braun pro život